فلج صورت (فلج بل)

فلج صورت (فلج بل)

آیا می دانید قرار گرفتن در معرض هوای سرد مانند باد کولر یا رانندگی با موتور سیکلت یا اتومبیل روباز می تواند باعث فلج شدن صورت شود؟

مشاهده