دریافت رژیم
bg1
زندگیت را به سبک
رژیم فیت
ادامه بده
bg2
زندگی آگاهانه

وزن ایده آل خود را از ما بخواهید

جدیدترین مقالات تندرستی

محاسبه گر توده بدنی

BMI Classification
< 18.5 Underweight
18.5 – 24.9 Normal Weight
25.0 – 29.9 Overweight
30.0 – 34.9 Class I Obesity
35.0 – 39.9 Class II Obesity
≥ 40.0   Class III Obesity  
BMI Classification
< 18.5 Underweight
18.5 – 24.9 Normal Weight
25.0 – 29.9 Overweight
30.0 – 34.9 Class I Obesity
35.0 – 39.9 Class II Obesity
≥ 40.0   Class III Obesity