دریافت رژیم
bg1
زندگیت را به سبک
رژیم فیت
ادامه بده
bg2
زندگی آگاهانه

وزن ایده آل خود را از ما بخواهید

محاسبه گر توده بدنی

BMI Classification
< 18.5 Underweight
18.5 – 24.9 Normal Weight
25.0 – 29.9 Overweight
30.0 – 34.9 Class I Obesity
35.0 – 39.9 Class II Obesity
≥ 40.0   Class III Obesity  
BMI Classification
< 18.5 Underweight
18.5 – 24.9 Normal Weight
25.0 – 29.9 Overweight
30.0 – 34.9 Class I Obesity
35.0 – 39.9 Class II Obesity
≥ 40.0   Class III Obesity