خداحافظی از چاقی با ماساژ

خداحافظی از چاقی با ماساژ

وعده ای که به شما میگوید با کمک ماساژ میتوانید از شر چربی ها خلاص شوید. آیا واقعا افرادی که اضافه وزن دارند میتوانند از شر چربیها خلاص میشوند؟ آیا واقعا افرادی که که اضافه وزن دارند یا به چاقی...

مشاهده
فلج صورت (فلج بل)

فلج صورت (فلج بل)

آیا می دانید قرار گرفتن در معرض هوای سرد مانند باد کولر یا رانندگی با موتور سیکلت یا اتومبیل روباز می تواند باعث فلج شدن صورت شود؟

مشاهده