فعالیت ورزشی بدون رعایت رژیم غذایی تاثیرمعنی داری بر چاقی شکمی ندارد.
  • هنوز هیچ نظری ارسال نشده است